مدل آموزش بازاریابی

آموزش های بازاریابی از تکمیل فرم نیازسنجی آموزشی آغاز می گردد. کلیه دوره ها و کارگاه ها در پارک بازاریابی ایران با توجه به هدف مدیران و نیازهایی که در سازمان وجود دارد، برنامه ریزی می گردد.

تدوین سرفصل های آموزشی، انتخاب بهترین مدرس، مدت زمان دوره از جمله مواردی است که توسط اعضای هیئت علمی پارک بازاریابی ایران پیشنهاد می گردد. پس از آن نمونه هایی که در داخل و خارج از کشور برای آن صنعت مناسب ارزیابی می شود، به مدرس انتقال می یابند. سپس دوره در زمان مشخص برگزار گردیده و در انتهای دوره نیز به سوالات شرکت کنندگان در دوره پاسخ داده می شود.

در نهایت آزمون از شرکت کنندگان در دوره گرفته و گواهینامه معتبر با امضاء دو نفر از اعضای هیئت علمی پارک بازاریابی ایران به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.